ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

„Obiekty budowlane i ich instalacje grzewcze, chłodzące, oświetleniowe i wentylacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby utrzymać na niskim poziomie ilość energii wymaganej do ich użytkowania, przy uwzględnieniu potrzeb zajmujących je osób i miejscowych warunków klimatycznych. Obiekty budowlane muszą być również energooszczędne i zużywać jak najmniej energii podczas ich budowy i rozbiórki.” Oszczędzanie energii wymaga, aby oprócz skutecznej izolacji styropianowej ścian zewnętrznych i dachu, dobrze zaizolować również stropy nad przestrzenią nieogrzewaną, podłogi na gruncie, stropy nad przejazdami, garażami, itp.

Wskazówki dotyczące projektowania i użytkowania budynków energooszczędnych:

Optymalna grubość izolacji termicznej zależy od relacji cen materiałów budowlanych i energii. Zmienia się więc w czasie, a także zależy od lokalnych relacji cenowych. Zalecane, minimalne grubości styropianowych warstw izolacyjnych dla budynków energooszczędnych:

LP. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła Uc(max)[W/(m²K)]
od 1 stycznia 2014 r. od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r.   *)
1
Ściany zewnętrzne: - - -
 a) przy ti ≥ 16˚C  0,25  0,23 0,20
 b) przy 8˚C ≤ ti < 16˚C   0,45   0,45  0,45
 c) przy ti < 8˚C   0,90   0,90  0,90
2
 Ściany wewnętrzne: - - -
  a) przy ∆ti ≥ 8˚C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i korytarzy   1,00   1,00  1,00
 b) przy ti < 8˚C bez wymagań bez wymagań bez wymagań
 c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,30 0,30 0,30
3
 Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości: - - -
  a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej 20 cm   1,00   1,00  1,00
  b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny  0,70  0,70  0,70
Pomieszczenie ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura, której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia. ti – Temperatura pomieszczenia ogrzewanego zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. *) od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.